Pages

Znanje, stavovi i navike studentica Hrvatskog katoličkog sveučilišta o menstrualnoj higijeni; presječno istraživanje
Znanje, stavovi i navike studentica Hrvatskog katoličkog sveučilišta o menstrualnoj higijeni; presječno istraživanje
Helena Božić
UVOD: Uspješno i učinkovito upravljanje menstrualnom higijenom podrazumijeva korištenje čistih proizvoda za menstrualnu higijenu koje žene mogu mijenjati onoliko često koliko je potrebno tijekom menstruacije uz osiguranje privatnosti, pristup vodi i ostalim higijenskim proizvodima te pristup prostorima u kojima mogu zbrinuti iskorišteni menstrualni materijal. Neki od čimbenika koji mogu utjecati na upravljanje menstrualnom higijenom su: razina znanja o menstruaciji, izvor informacija...
Značaj humorističko-satiričkog lista Bič u pravaškom novinstvu druge polovice 19. stoljeća
Značaj humorističko-satiričkog lista Bič u pravaškom novinstvu druge polovice 19. stoljeća
Veronika Novoselac
Bič, list za šalu i satiru pravaški je humoristično-satirični list koji je od 1. studenog 1883. do 2. lipnja 1885. izlazio u Zagrebu. Njegov vlasnik i izdavač bio je pravaški nakladnik, publicist i agitator Gavro Grünhut. Samo mjesec dana nakon prvog broja lista, hrvatskim banom imenovan je Károly Khuen-Hedérvary čiji će dvadesetogodišnji režim sustavno (u)gušiti svaku hrvatsku oporbu. Svakodnevna cenzura i zapiljena pravaškog humorističko- satiričkog lista Bič svjedoči...
Značenje procjene prehrambenog statusa u djece s teškim neuromotoričkim odstupanjima
Značenje procjene prehrambenog statusa u djece s teškim neuromotoričkim odstupanjima
Kata Rimac
Unatoč ogromnom napretku medicine, kojem smo svjedoci, duljinu i kvalitetu života djece često reduciraju kronične, te neizlječive bolesti koje uzrokuju smrt puno ranije nego li je biološki očekivano, kao i različite ozljede. Pravilna prehrana ima veliko značenje u djece sa teškim neuromotoričkim odstupanjima, jer se njezinom primjenom pospješuje djetetova kvaliteta života, funkcioniranje, te opće stanje. Teško oboljela djeca imaju velike poteškoće sa prehranom, na što...
Ćirilični natpisi grkokatoličke zajednice u Hrvatskoj
Ćirilični natpisi grkokatoličke zajednice u Hrvatskoj
Mihael Petrik
U radu su doneseni dostupni i pronađeni natpisi koji su baština grkokatoličke zajednice u Hrvatskoj. Obilaskom grkokatoličkih crkava i kapela ustanovljena je njihova spomenička topografija te je prema unutarnjem uređenju Križevačke biskupije (eparhije) raspoređena u katalogu. Svaki je mjesni natpis popraćen fotografijom, izvornim tekstom, prijevodom, vremenom nastanka, materijalom, jezikom i pismom te popratnim komentarom. Ukupno je evidentirano 195 jedinica. Utvrđeno je da u...
Češka autohtona manjina u Hrvatskoj: odrednice suvremenog identiteta na primjeru Čeha u daruvarskom kraju
Češka autohtona manjina u Hrvatskoj: odrednice suvremenog identiteta na primjeru Čeha u daruvarskom kraju
Ana Čizmić
Ovaj rad bavi se istraživanjem autohtone češke nacionalne manjine u Hrvatskoj, točnije u “daruvarskom kraju“. Provedeno je kvalitativno istraživanje s 9 sudionika, plus jednim ekspertom, kako bi se moglo odgovoriti na zadani cilj istraživanja. Glavni cilj istraživanja je odrediti suvremene odrednice identiteta Čeha u daruvarskom kraju. Kroz provedene intervjue sa sudionicima kao glavne odrednice istaknule su se obitelj i okolina, jezik, obrazovanje, kultura i običaji te mediji....
Čimbenici gospodarskog razvoja vukovarskog područja od kraja 19. stoljeća do početka Prvog svjetskog rata
Čimbenici gospodarskog razvoja vukovarskog područja od kraja 19. stoljeća do početka Prvog svjetskog rata
Vinko Živić
Povlačenjem višestoljetne osmanske te uspostavom habsburške vlasti na području između rijeka Drave, Save i Dunava krajem 17. stoljeća, prostor Vukovara i njegove okolice započinje svoje dugo razdoblje mirnodopske demografske revitalizacije i postepenog razvoja. Život u Vukovaru se oblikovao i mijenjao pod utjecajem raznih političkih, društvenih, gospodarskih te prirodnih čimbenika i elemenata. Zahvaljujući povoljnom položaju na vrlo prometnom Dunavu, kao i administrativnim i...
Čimbenici poduzetničkih sklonosti i poduzetničke namjere kod studenata
Čimbenici poduzetničkih sklonosti i poduzetničke namjere kod studenata
Larisa Ramić
Ovaj rad oslanja se na teoriju planiranog ponašanja kao podloga za objašnjenje poduzetničkih namjera kod studenata. Istraživanja pokazuju kako su namjere neposredni prethodnici upuštanja pojedinca u ponašanje. Cilj ovog istraživanja je utvrditi odrednice poduzetničkih namjera. U njega su uključene karakteristike osoba koje se smatraju ključnim za identifikaciju pojedinaca sklonih upuštanju u poduzetne pothvate, a smatrane su jednim od prediktora poduzetničkih namjera studenata....
Đakovština u kanonskim vizitacijama 18. stoljeća i prve polovice 19. stoljeća
Đakovština u kanonskim vizitacijama 18. stoljeća i prve polovice 19. stoljeća
Jelena Pavković
Obilazak svojih dijeceza, stjecanje uvida u stanje župa, morala klera i naroda, a u svrhu uspostave kontrole, iskorjenjivanja hereza i promicanja vjere i ćudoređa, obveza je katoličkih biskupa. Pri svojim pohodima biskupi vode zapisnike, kanonske vizitacije. Uz mnoštvo podataka o crkvenim interijerima, liturgijskom posuđu, prihodima i osobama župnika, vizitacije su izvori koji pružaju sliku i o inače nevidljivim „malim“ ljudima, župljanima, ponajprije onim nediscipliniranima i...
Šipračićev ljetopis - sadržaj i povijesno kritička analiza
Šipračićev ljetopis - sadržaj i povijesno kritička analiza
Antun Kovčalija
Rad raščlanjuje ljetopis fra Andrije Šipračića koji je pisan uoči provincijskog kapitula tijekom jeseni 1684. u samostanu sv. Katarine Aleksandrijske u Kreševu. Danas se čuva u samostanu sv. Ivana Krstitelja u Kraljevoj Sutjeski, samostanu kojem je pripadao i sam fra Andrija. Šipračićev ljetopis se nastoji sagledati kroz prizmu historiografske i književne raznorodnosti. U prvom dijelu ljetopisa autor je ukratko iznio događaje vezne za stariju prošlost Bosne. Rad se posebno...
Žene Augustova kruga
Žene Augustova kruga
Mario Makek
Mnogi izvori i literatura drže da su žene Augustova kruga imale diskretni utjecaj u svojim sferama. Rad će pokušati utvrditi stupanj autonomije i utjecaja koji su žene Augustovog kruga imale, te ispitati faktore koji su mogli pridonijeti njihovom društveno-političkom utjecaju. U pokušaju utvrđivanja opsega i prirode utjecaja žena Augustova kruga, kritički se ispituje i koristi antičkim izvorima (književnim, umjetničkim, preciznije prikazima na kipovima te kovanicama), te...
Žene i oporuke u Zadru sredinom 14. stoljeća prema bilježničkim spisima Franje Manfreda de Surdisa i Andrije Petrovog iz Cantua
Žene i oporuke u Zadru sredinom 14. stoljeća prema bilježničkim spisima Franje Manfreda de Surdisa i Andrije Petrovog iz Cantua
Anamarija Vitovski
Tema rada jesu žene i oporuke u Zadru sredinom 14. stoljeća prema bilježničkim spisima Franje Manfreda de Surdisa i Andrije Petrovog iz Cantua. Na temelju spomenutih oporuka žena izučava se privatni i javni život žena, sudionici oporuka, oporučni legati i njihovi primatelji. Cilj rada je otkriti obiteljski i javni život žena, putem sačuvanih oporučnih zapisa, njihovu duhovnost, emocije, društvene i ekonomske mogućnosti, kao i trag koji su ostavili u kasnosrednjovjekovnom...
Žensko pravo nasljeđivanja u Zadru u prvoj polovici 14. stoljeća
Žensko pravo nasljeđivanja u Zadru u prvoj polovici 14. stoljeća
Valentina Anaković
Tema rada obuhvaća pravni poloţaj ţene u gradu Zadru u prvoj polovici 14. stoljeća. Proučavanjem biljeţničkih spisa zadarskih biljeţnika iz tri različite perspektive, ţene kao kćeri, supruge i udovice saznajemo što su posjedovale, kako su upravljale i raspolagale naslijeđenom imovinom, je li udio u nasljedstvu jednak za kćer i sina, jesu li pokretnine ili nekretnine zauzimale veći udio u nasljedstvu, te kakav je pravni status ţene u pravnom počelu, a kakav u stvarnoj praksi....

Pages