Paginacija

Uloga perfekcionizma i narcizma u ovisnosti o vježbanju
Uloga perfekcionizma i narcizma u ovisnosti o vježbanju
Marta Bičanić
Kako bi se ukazalo na negativnost sjedilačkog načina života, u današnje se vrijeme ističu pozitivni aspekti tjelovježbe (Garilović, 2017). Međutim, osim pozitivnih postoje i negativni učinci tjelovježbe te ako se pretjera s njome, osoba može razviti ovisnost (Hausenblas i Symons Downs, 2002b). Istraživači (Hausenblas i Symons Downs, 2002a; Miller i Mesagno, 2014) su ukazali na potrebu za formiranjem profila ličnosti pojedinaca koji su ovisni o vježbanju. Nastavno na to,...
Uloga perfekcionizma i obrambenoga pesimizma u akademskom uspjehu i dobrobiti studenata
Uloga perfekcionizma i obrambenoga pesimizma u akademskom uspjehu i dobrobiti studenata
Vesna Bošković
Akademsko obrazovanje studentima predstavlja veliki izazov te se od njih očekuje kontinuirani rad, a njihovo se konačno znanje vrjednuje ocjenama na ispitima. Zbog visokih zahtjeva tijekom studiranja neki studenti koriste se kognitivnim strategijama, kao što je, primjerice, obrambeni pesimizam, postavljajući niska očekivanja kako bi smanjili osjećaj anksioznosti. Također, neki od studenata skloniji su težiti postavljanju visokih postignuća, odnosno, takvi pojedinci pripadaju grupi...
Uloga političkog marketinga u izbornim kampanjama
Uloga političkog marketinga u izbornim kampanjama
Tena Smoljan
U ovom diplomskom radu nastoji se odrediti i pojasniti pojam političkog marketinga koji čini jednu od glavnih odrednica demokratskog poretka. S obzirom na to da se temelji na koncepciji konvencionalnog marketinga, a koji počiva na konkurentskom natjecanju i slobodnom tržištu, politički marketing također može djelovati samo u demokratskom sustavu koji se temelji na parlamentarizmu i višestranačju. Politički marketing može se okarakterizirati kao primjena marketinških koncepata na...
Uloga poznatih osoba u izbornim kampanjama u Sjedinjenim Američkim Državama i Hrvatskoj
Uloga poznatih osoba u izbornim kampanjama u Sjedinjenim Američkim Državama i Hrvatskoj
Ira Ornik
Uključenost poznatih osoba u procese promocije proizvoda i usluga dugogodišnja je pojava koja se kroz godine pretvorila u izrazito popularan i učinkovit trend koji nije zaobišao ni političku komunikaciju. Cilj ovoga rada je istražiti je li taj trend postao dijelom političke komunikacije i, ako jest, jesu li poznate osobe značajan čimbenik u političkim kampanjama stranaka i kandidata, mogu li mobilizirati birače te koje karakteristike moraju posjedovati kako bi iz značajnog...
Uloga prednatjecateljskih rituala, ciljne orijentacije te prososocijalnog i antisocijalnog ponašanja u samoučinkovitosti profesionalnih nogometaša
Uloga prednatjecateljskih rituala, ciljne orijentacije te prososocijalnog i antisocijalnog ponašanja u samoučinkovitosti profesionalnih nogometaša
Rej Kovačević
Čovjek svakodnevno nailazi na veliki broj situacija koje ga nerijetko navode na procjenjivanje vlastitih sposobnosti. I bavljenje sportom odnosno vježbanje specifičnih sportskih vještina te usporedba istih na natjecanjima dovodi nas u slične situacije. S obzirom na to da je u ljudskoj prirodi težiti sve boljoj izvedbi, a da je osjećaj samoučinkovitosti jedan od najutjecajnijih čimbenika na rezultat izvedbe, nema sumnje kako je ovo područje vrijedno izučavanja. Unatoč određenim...
Uloga radnih orijentacija i preoblikovanja posla u zadovoljenju temeljnih psiholoških potreba
Uloga radnih orijentacija i preoblikovanja posla u zadovoljenju temeljnih psiholoških potreba
Jelena Ćubelić
Proučavanje ponašanja ljudi u organizaciji važno je zbog boljeg razumijevanja dinamike organizacije i efikasnije rukovođenje zaposlenika. Svaki zaposlenik može drugačije doživljavati svoj posao i sukladno tome definirane su tri glavne orijentacije prema radnim ulogama na poslu, a to su orijentacija na posao kao izvor prihoda, orijentaciju na karijeru i orijentacija na posao kao poziv. Preoblikovanje posla označava proces u kojem zaposlenici aktivno mijenjaju neke aspekte svoga posla,...
Uloga ratnih fotografija i snimki u Domovinskom ratu: osvrt na bombardiranje i obranu Dubrovnika
Uloga ratnih fotografija i snimki u Domovinskom ratu: osvrt na bombardiranje i obranu Dubrovnika
Dario Dodig
U radu će se prikazati i predočiti ratne fotografije i snimke koje su nastale u razdoblju Domovinskog rata, odnosno napada na Dubrovnik 1991. godine te će se baviti problematikom prikazivanja tih istih izvora u medijima zaraćenih strana. Zapravo, uočit će se kako se u jednom povijesnom događaju, povijesne činjenice zabilježene na fotografijama i snimkama, mogu medijski različito (pa i lažno) prikazivati u svrhu zastrašivanja i manipuliranja javnosti, a isto tako kako se...
Uloga religioznosti u prevenciji korupcije u Hrvatskoj u razdoblju tranzicije
Uloga religioznosti u prevenciji korupcije u Hrvatskoj u razdoblju tranzicije
Josipa Nikolić
Tema ovoga rada je prikazati ima li religioznost određenu ulogu u prevenciji korupcije. Korupcija je sloţena društvena pojava koja ima dalekoseţne negativne posljedice za društvo. U okviru sociologije jedna podskupina socioloških definicija korupcijom smatra postupke kojima se zanemaruje odgovornost prema javnom poretku, dok druga podskupina smatra kako je određeni postupak moguće okarakterizirati kao korupciju kada je s time suglasno javno mnijenje. Korupcija uništava mnoge...
Uloga roditeljskih stilova odgoja, privrženosti i percipirane socijalne podrške u depresiji
Uloga roditeljskih stilova odgoja, privrženosti i percipirane socijalne podrške u depresiji
Lea Burić
Dosadašnja istraživanja, koja su proučavala korelate depresije, pronašla su kako su neadekvatni roditeljski odgojni postupci, karakterizirani visokom kontrolom nad djetetom, ravnodušnošću ili zanemarivanjem te različitim oblicima zlostavljanja povezani s razvojem depresivnih simptoma u odrasloj dobi. Nadalje, pokazalo se kako je sigurni stil privrženosti negativno povezan s depresijom, dok su stilovi nesigurne privrženosti pozitivno povezani s depresijom. Naposljetku, pronađeno je...
Uloga roditeljskog ponašanja i samoefikasnosti u motivaciji darovite djece
Uloga roditeljskog ponašanja i samoefikasnosti u motivaciji darovite djece
Monika Vukelja
Temeljem postavki različitih modela darovitosti, motivacija se pokazala kao jedan od ključnih čimbenika u ostvarivanju darovitosti, no nedostaje empirijskih provjera i potvrda. U ovom istraživanju nastojalo se u fokus staviti upravo motivaciju odnosno pojedine oblike samoregulacije darovite djece u obrazovnom kontekstu. Prema saznanjima iz ranijih istraživanja o važnosti okolinskih čimbenika i osobnih karakteristika u ostvarivanju darovitosti, uključene su i dodatne varijable –...
Uloga samopoštovanja, samoefikasnosti i samosuosjećanja u opterećenosti šećernom bolešću kod osoba s dijabetesom tipa 1
Uloga samopoštovanja, samoefikasnosti i samosuosjećanja u opterećenosti šećernom bolešću kod osoba s dijabetesom tipa 1
Marija Čuk
Cilj ovog rada bio je ispitati odnos samopoštovanja, samoefikasnosti, samosuosjećanja i opterećenosti šećernom bolešću. Opterećenost šećerenom bolešću mjerena je Upitnikom problematičnih područja u šećernoj bolesti (Problem Areas in Diabetes - PAID; Welch i sur., 1997; Pibernik-Okanović i sur., 2008; prema Ajduković, 2013). Samoefikasnost je mjerena Skalom opće samoefikasnosti (General self-efficacy scale – GSES; Schwarzer i sur., 1997; Ivanov i Penezić, 2002). ...
Uloga samostišavanja i religioznosti u objašnjenju kvalitete bračnog odnosa
Uloga samostišavanja i religioznosti u objašnjenju kvalitete bračnog odnosa
Ana Šeremet
Polazeći od modela kompenzacijskog djelovanja religioznosti (Sullivan, 2001), prema kojemu visoka razina religioznosti može smanjiti ili poništiti negativan učinak nekog faktora na bračnu prilagodbu pojedinca, za potrebe ovog rada postavljen je model moderatorskog djelovanja religioznosti na odnos samostišavanja i bračne kvalitete. Model je u ovom radu empirijski provjeravan posebno na uzorku žena i muškaraca. Za mjerenje samostišavanja korištena je Skala samostišavanja (Jack i...

Paginacija