Pages

Emocionalna inteligencija i perfekcionizam kao prediktori depresivnosti kod studenata
Emocionalna inteligencija i perfekcionizam kao prediktori depresivnosti kod studenata
Mihaela Berišić
Depresivnost se danas smatra jednim od najrašireniji psihičkih smetnji koja zahvaća sve veći broj osoba diljem svijeta. Mnoga istraživanja često govore o povezanosti depresivnosti i stresa te sve većoj prevalenciji depresivnosti kod mladih osoba, posebice studentske populacije koja je zbog same izloženosti situaciji studiranja izložena visokim razinama stresa. Prijašnja istraživanja usmjerila su svoj fokus prema detekciji onih varijabli koje ljude, jednako kao i studentsku...
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Vlatka Trupinić
Palijativna medicina nova je grana medicine koja liječi bolesnika s aktivnom i uznapredovalom bolešću ograničenog životnog vijeka, poboljšava kvalitetu života pacijenta i njihovih obitelji, a daje veliku pozornost liječenju boli i drugih simptoma što zahtijeva preciznu procjenu svakog pojedinca. Kao zasebna medicinska specijalizacija priznata je 1897. u Velikoj Britaniji. Od velike važnosti u donošenju najbolje odluke za pojedinca je medicina utemeljena na dokazima (eng....
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Boris Šokman
Lajmska bolest prvi put je opisana 1975. godine zbog većeg broja slučajeva u Lymeu u državi Connecticut, SAD. Lyme borelioza infektivna je bolest koje uzrokuje spirohetalna bakterija iz roda Borrelia, a koju prenose u prvom redu krpelji (Ixodes ricinus i Ixodes dammini). Razvojem infekcije primjećuje se jedan od prvih simptoma, karakterističan osip (Erythema chronicum migrans) koji može proći nezamijećeno, a veliki broj oboljelih navode kako se ne sjećaju osipa ili promijena...
Europska Ekonomska i monetarna unija - proces ekonomske izgradnje Europske unije
Europska Ekonomska i monetarna unija - proces ekonomske izgradnje Europske unije
Marko Raič
Rad „Europska Ekonomska i monetarna unija – proces ekonomske izgradnje Europske unije“ tematizira ekonomske aspekte europske integracije počevši od stvaranja Europske zajednice za ugljen i čelik 1951., preko formiranja Europske ekonomske zajednice 1957., pa do njene transformacije u suvremenu Europsku uniju 1992. odnosno do uvođenja eura kao njene službene valute 2002. godine. U radu autor nastoji prikazati proces europske ekonomske integracije kao konstelaciju niza faktora poput:...
Europski srednjovjekovni dvor na rubu znanosti: astrologija i alkemija
Europski srednjovjekovni dvor na rubu znanosti: astrologija i alkemija
Marin Dražić
Rad se bavi problematikom okultnih znanja na europskom srednjovjekovnom dvoru te odnosom vladara prema tim „rubnim znanostima“ koje su se tamo promovirale. Polazi se od činjenice da je srednjovjekovni pogled na takva znanja dijametralno suprotan današnjem, te da su često svrstavana u racionalni spektar. Pri tom se u radu bolje obrađuju pojmovi astrologije i alkemije, često smještenih unutar pojma magije, koji je također definiran u radu. Svi pojmovi su promatrani u okviru...
Eysenckove crte ličnosti kod oboljelih od shizofrenije
Eysenckove crte ličnosti kod oboljelih od shizofrenije
Zrinka Rajković
Shizofrenija označava skupinu poremećaja kod kojih su prisutni određeni simptomi. Simptomi variraju među oboljelima i mogu biti pozitivni ili negativni, te utječu na bolesnikovo razmišljanje, osjećanje, ponašanje, percepciju realnosti i socijalno funkcioniranje. Eysenckov upitnik ličnosti korišten u ovom istraživanju je instrument koji mjeri tri dimenzije ličnosti: ekstraverziju, neuroticizam i psihoticizam. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati postojanje razlike u...
Fenomen NLO zajednice-razvitak, uvjerenja i društvene implikacije
Fenomen NLO zajednice-razvitak, uvjerenja i društvene implikacije
Katarina Sirovina
Tema ovog diplomskog rada je fenomen NLO zajednica: razvitak, uvjerenja i društvene implikacije. Ideja o postojanju inteligentnog života izvan planeta Zemlje, svjedočenja o neidentificiranim letećim objektima i susretu s bićima s drugih planeta čine dio popularne kulture od kraja 1940-ih godina. Brojni filmovi, serije, emisije, knjige, pjesme obrađuju ovu tematiku te je zamjetan porast organizacija ljudi koji sudjeluju u raspravama i istraživanjima ovog fenomena. Neke od tih...
Fenomenologija mjesta i nemjesta iz perspektive pojedinca u suvremenom hrvatskom društvu
Fenomenologija mjesta i nemjesta iz perspektive pojedinca u suvremenom hrvatskom društvu
Martina Čoko
Ovaj rad istražuje kategorije prostora u Hrvatskoj kroz koncepte mjesta i nemjesta u osobnim iskustvima, doživljajima i stavovima pojedinaca. Teorijsku okosnicu rada čine makropristupi o suvremenom prostoru iz rada Augea, Relpha i Ritzera. U empirijskom dijelu je korištena kvalitativna metodologija, preciznije metoda fokus grupe provedena tijekom svibnja 2020. godine u Karlovcu. Dobrovoljni sudionici su izabrani sukladno tehnici snježne grude prema kriteriju dugogodišnjeg kuglačkoga...
Gospojinski klubovi kao izraz društvenosti žena na početku 20. stoljeća u gradu Zagrebu
Gospojinski klubovi kao izraz društvenosti žena na početku 20. stoljeća u gradu Zagrebu
Martina Piškor
Temeljem analize objavljenih i neobjavljenih izvora te literature autorica donosi pregled djelovanja dva ženska udruženja u Zagrebu, „Gospojinskog kluba“ i „Zemaljske gospojinske udruge za naobrazbu i zaradu ženskinja u Hrvatskoj i Slavoniji“ u razdoblju od 1900. do 1924. godine. Istraživan je i prezentiran njihov osnutak, pravila te njihovo društveno djelovanje čiji se utjecaj odražavao na svakodnevni život Zagrepčana i socijalnu politiku grada. Usporedno s time prate se...
Grad Petrinja: razvojne aspiracije i ciljevi iz perspektive lokalne zajednice
Grad Petrinja: razvojne aspiracije i ciljevi iz perspektive lokalne zajednice
Lucija Latinčić
U ovom radu proučavaju se razvoje aspiracije i ciljevi Grada Petrinje iz perspektive lokalne zajednice. Zbog nedostatka istraživanja na ovu temu, rad predstavlja doprinos u području urbane sociologije u kontekstu hrvatskih gradova. Generalni cilj istraživanja jest istražiti percepciju kvalitete života i zadovoljstvo životom u Gradu Petrinji iz perspektive lokalne zajednice. Kvalitetu života u nekom gradu uvjetuje niz čimbenika kao što su zdravlje, slobodno vrijeme,...
Građanstvo, gradske vlasti i javne kuće u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće: reglementacija i javni moral
Građanstvo, gradske vlasti i javne kuće u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće: reglementacija i javni moral
Lucija Pofuk
Industrijalizacijom, urbanizacijom te modernizacijom prostitucija postaje sve masovnija pojava u gradovima. Zbog toga je vlasti nastoje na određeni način kontrolirati da bi zaštitili javni moral i spriječili širenje spolnih bolesti. Karakterističan je oblik pravne regulacije prostitucije u 19. stoljeću bila reglementacija, što je značilo da prostituciju nadzire mjesno redarstvo (policija), a pravno se uređuje zakonima i pravilnicima. Ovakav sustav postojao je i u Zagrebu koji je...
Helenistička kultura na povijesnom području Celesirije s pogledom na antičke gradove Jeruzalem i Bet Šean / Skitopolis
Helenistička kultura na povijesnom području Celesirije s pogledom na antičke gradove Jeruzalem i Bet Šean / Skitopolis
Marija Hren
Rad se bavi problematikom helenizacije povijesnog područja Celesirije (danas područje Izraela). Kroz biblijske i antičke izvore moguće je vidjeti na koji način i u kojoj mjeri grčka kultura prodire na istok i zajednice kao što su Židovi. Također, uz pomoć arheoloških nalaza moguće je vidjeti u kojoj mjeru su helenizirani gradovi na tom području, te gdje se posebno helenistička kultura isticala. Rad želi približiti sliku i način utjecaja jedne kulture na drugu kroz dvije...

Pages