Paginacija

Dvosmislenost uloga u grupnom sportu - ishodišta u grupnoj koheziji i vodstvu trenera
Dvosmislenost uloga u grupnom sportu - ishodišta u grupnoj koheziji i vodstvu trenera
Dora Kalaus
Da odustnost dvosmislenosti uloga oblikuje cjelokupnu učinkovitost sportskih ekipa teorijski je konsenzus, no povezanost dvosmislenosti uloga i ostalih relevantnih karakteristika sportaša ili sportske ekipe je manje jasna. Stoga, istraživanje je promotrilo ulogu grupne kohezije, vodstva, kao i ulogu spola, početnog statusa i članstva u ekipi u objašnjenju dvosmislenosti uloga u rukometu. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 155 profesionalnih i amaterskih rukometaša (N = 56) i...
Educiranost medicinskih sestara / tehničara o palijativnoj skrbi
Educiranost medicinskih sestara / tehničara o palijativnoj skrbi
Iva Pavlačić
Uvod: Palijativna skrb je aktivna, ukupna skrb za pacijenta čija bolest ne reagira na uobičajene postupke liječenja. Palijativna skrb je interdisciplinarna u svom pristupu te svojim djelokrugom obuhvaća pacijenta, obitelj i zajednicu. Prioritet je kvaliteta života, a ne njegovo trajanje. Cilj istraživanja: Utvrditi i usporediti razinu znanja o osnovama palijativne skrbi 3. i 5. razreda Medicinske škole Karlovac i Škole za medicinske sestre Vinogradska te medicinskih sestara/ ...
Efekti utjelovljenja u doživljaju plesa
Efekti utjelovljenja u doživljaju plesa
Maria Paluh
Utjelovljenje je naizgled nov pristup koji naglašava blisku vezu senzornog i motornog sustava s kognicijom te kao glavnu ideju promiče poimanje kognitivnih reprezentacija kao fundamentalno utemeljenih u fizičkom kontekstu. Stoga, ovaj rad je usmjeren na utjelovljenu percepciju u području plesa, kao specifičnoj domeni tjelesne aktivnosti. Cilj istraživanja bio je ispitati utjecaj težine zadatka i svjesnosti o vlastitom tijelu na percepciju vremena i težine plesnog pokreta pri...
Efikasnost ljestvica Trijažnog instrumenta za procjenu ličnosti u detekciji simulacije simptoma shizofrenije
Efikasnost ljestvica Trijažnog instrumenta za procjenu ličnosti u detekciji simulacije simptoma shizofrenije
Klara Tomić
Trijažni instrument za procjenu ličnosti (PAS) objektivni je upitnik, čija je namjena brza trijaža šireg raspona raznolikih kliničkih problema, među kojima je i shizofrenija. Shizofrenija se može definirati kao skupina duševnih poremećaja koje karakteriziraprisutnost različitih kognitivnih, emocionalnih i bihevioralnih disfunkcija. Cilj ovog istraživanja jest provjeriti efikasnost ljestvica Trijažnog instrumenta za procjenu ličnosti u detekciji simulacije simptoma shizofrenije....
Elita ili margina: obrtnici u istočnojadranskom gradu u 14. stoljeću
Elita ili margina: obrtnici u istočnojadranskom gradu u 14. stoljeću
Ante Matuško
Na temelju izvora različite provenijencije (Odluka gradskih Vijeća, kancelarijskih spisa, statuta, kaznenih spisa) te domaće i strane literature raspravljat će se o ekonomskom i društvenom statusu obrtnika u Dubrovniku kasnog srednjeg vijeka komparirajući ih s obrtnicima drugih gradova. Kroz analizu kriterija kao što su obrtničke bratovštine, gospodarska i socijalna topografija zajedno s urbanom regulacijom, imovinski status, ženidbene veze te odnos prema zakonskim normama pokušat...
Emocionalna inteligencija i perfekcionizam kao prediktori depresivnosti kod studenata
Emocionalna inteligencija i perfekcionizam kao prediktori depresivnosti kod studenata
Mihaela Berišić
Depresivnost se danas smatra jednim od najrašireniji psihičkih smetnji koja zahvaća sve veći broj osoba diljem svijeta. Mnoga istraživanja često govore o povezanosti depresivnosti i stresa te sve većoj prevalenciji depresivnosti kod mladih osoba, posebice studentske populacije koja je zbog same izloženosti situaciji studiranja izložena visokim razinama stresa. Prijašnja istraživanja usmjerila su svoj fokus prema detekciji onih varijabli koje ljude, jednako kao i studentsku...
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Epidemiološke karakteristike i procjena metodološke kvalitete sustavnih pregleda u palijativnoj medicini
Vlatka Trupinić
Palijativna medicina nova je grana medicine koja liječi bolesnika s aktivnom i uznapredovalom bolešću ograničenog životnog vijeka, poboljšava kvalitetu života pacijenta i njihovih obitelji, a daje veliku pozornost liječenju boli i drugih simptoma što zahtijeva preciznu procjenu svakog pojedinca. Kao zasebna medicinska specijalizacija priznata je 1897. u Velikoj Britaniji. Od velike važnosti u donošenju najbolje odluke za pojedinca je medicina utemeljena na dokazima (eng....
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Epidemiološke osobitosti Lyme Borelioze u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012.-2016.
Boris Šokman
Lajmska bolest prvi put je opisana 1975. godine zbog većeg broja slučajeva u Lymeu u državi Connecticut, SAD. Lyme borelioza infektivna je bolest koje uzrokuje spirohetalna bakterija iz roda Borrelia, a koju prenose u prvom redu krpelji (Ixodes ricinus i Ixodes dammini). Razvojem infekcije primjećuje se jedan od prvih simptoma, karakterističan osip (Erythema chronicum migrans) koji može proći nezamijećeno, a veliki broj oboljelih navode kako se ne sjećaju osipa ili promijena...
Europska Ekonomska i monetarna unija - proces ekonomske izgradnje Europske unije
Europska Ekonomska i monetarna unija - proces ekonomske izgradnje Europske unije
Marko Raič
Rad „Europska Ekonomska i monetarna unija – proces ekonomske izgradnje Europske unije“ tematizira ekonomske aspekte europske integracije počevši od stvaranja Europske zajednice za ugljen i čelik 1951., preko formiranja Europske ekonomske zajednice 1957., pa do njene transformacije u suvremenu Europsku uniju 1992. odnosno do uvođenja eura kao njene službene valute 2002. godine. U radu autor nastoji prikazati proces europske ekonomske integracije kao konstelaciju niza faktora poput:...
Europski srednjovjekovni dvor na rubu znanosti: astrologija i alkemija
Europski srednjovjekovni dvor na rubu znanosti: astrologija i alkemija
Marin Dražić
Rad se bavi problematikom okultnih znanja na europskom srednjovjekovnom dvoru te odnosom vladara prema tim „rubnim znanostima“ koje su se tamo promovirale. Polazi se od činjenice da je srednjovjekovni pogled na takva znanja dijametralno suprotan današnjem, te da su često svrstavana u racionalni spektar. Pri tom se u radu bolje obrađuju pojmovi astrologije i alkemije, često smještenih unutar pojma magije, koji je također definiran u radu. Svi pojmovi su promatrani u okviru...
Eysenckove crte ličnosti kod oboljelih od shizofrenije
Eysenckove crte ličnosti kod oboljelih od shizofrenije
Zrinka Rajković
Shizofrenija označava skupinu poremećaja kod kojih su prisutni određeni simptomi. Simptomi variraju među oboljelima i mogu biti pozitivni ili negativni, te utječu na bolesnikovo razmišljanje, osjećanje, ponašanje, percepciju realnosti i socijalno funkcioniranje. Eysenckov upitnik ličnosti korišten u ovom istraživanju je instrument koji mjeri tri dimenzije ličnosti: ekstraverziju, neuroticizam i psihoticizam. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati postojanje razlike u...
Fenomen NLO zajednice-razvitak, uvjerenja i društvene implikacije
Fenomen NLO zajednice-razvitak, uvjerenja i društvene implikacije
Katarina Sirovina
Tema ovog diplomskog rada je fenomen NLO zajednica: razvitak, uvjerenja i društvene implikacije. Ideja o postojanju inteligentnog života izvan planeta Zemlje, svjedočenja o neidentificiranim letećim objektima i susretu s bićima s drugih planeta čine dio popularne kulture od kraja 1940-ih godina. Brojni filmovi, serije, emisije, knjige, pjesme obrađuju ovu tematiku te je zamjetan porast organizacija ljudi koji sudjeluju u raspravama i istraživanjima ovog fenomena. Neke od tih...

Paginacija