Paginacija

"Catholic Voices" - model komunikacije Crkve u 21. stoljeću
"Catholic Voices" - model komunikacije Crkve u 21. stoljeću
Lovro Ivković
U ovom radu prikazali smo djelovanje inicijative Catholic Voices, čiji je cilj poboljšati komunikaciju stavova Katoličke crkve prema svijetu, posebno kada je riječ o najosjetljivijim društvenim pitanjima. U prvom dijelu rada prikazan je razvoj komunikacije Crkve kroz stoljeća. Središnji dio rada bavi se organizacijom Catholic Voices, čiji model komunikacije, prema njihovom mišljenju, odgovara potrebama Crkve i društva 21. stoljeća. Cilj rada je predstaviti inicijativu...
Adherencija odraslih bolesnika s cističnom fobrozom i utjecaj na kvalitetu života
Adherencija odraslih bolesnika s cističnom fobrozom i utjecaj na kvalitetu života
Tihana Odobašić Palković
Cistična fibroza autosomno je recesivna nasljedna bolest, i jedna od najčešćih nasljednih bolesti bjelačke populacije. Budući da do sada nije provedeno epidemiološko istraživanje o točnoj prevalenciji u Republici Hrvatskoj, pretpostavlja se da je broj oboljelih oko 200. Bolest je multisistemna, te se od svakog člana interdisciplinarnog tima očekuje maksimalno zalaganje kako bi kompleksna skrb za bolesnika bila potpuna. Cilj ovoga rada je utvrditi u kolikoj mjeri adherencija...
Agape ljubav i vrednote u ljubavnim vezama mladih u suvremenom hrvatskom društvu
Agape ljubav i vrednote u ljubavnim vezama mladih u suvremenom hrvatskom društvu
Marija Soldo
U ovom radu prikazat će se kako fenomen ljubavi doživljavaju te iskustveno oblikuju mladi u suvremenom hrvatskom društvu. Sociologija ljubavi proučava ljubav u odnosu na društvo i kulturu u kojoj se živi. Osim što danas postoje mnogobrojni oblici ljubavi, brojni autori različito objašnjavaju suvremena kretanja ljubavnih odnosa. Ljubavni odnosi, iako dominantno emocionalno određeni, u modernome svijetu neodvojivi su od globalnih društvenih i kulturnih utjecaja. U istraživanju se...
Akademski psihološki procvat: Uloga proaktivnosti, nastavničke podrške autonomiji i akademske zanesenosti
Akademski psihološki procvat: Uloga proaktivnosti, nastavničke podrške autonomiji i akademske zanesenosti
Ana Novak
Dobrobit je iznimno važan konstrukt koji zauzima središnju poziciju u pozitivnoj psihologiji. Mnogobrojna istraživanja su pokazala da je visoka razina dobrobiti povezana sa širokim spektrom pozitivnih ishoda, uključujući uspješno učenje, produktivnost i kreativnost, dobre odnose, prosocijalno ponašanje, dobro zdravlje i duži životni vijek. Koncept dobrobiti se najbolje može shvatit ako ga gledamo kao multidimenzionalan fenomen koji uključuje i hedoničke i eudaimoničke...
Aktivnosti mladih na internetu u slobodno vrijeme: razlike s obzirom na neka individualna obilježja mladih
Aktivnosti mladih na internetu u slobodno vrijeme: razlike s obzirom na neka individualna obilježja mladih
Marina Gale
Uzimajući u obzir veliku prisutnost i dinamičnost korištenja interneta kod studenata, a nedostatan broj istraživanja u Hrvatskoj koja su se bavila tom tematikom, svrha ovog istraživanja je ispitati razlike u aktivnosti mladih na internetu u slobodno vrijeme s obzirom na neka njihova individualna obilježja (korištenje interneta u akademske ili neakademske svrhe, spol studenata, područje studiranja, akademsko postignuće i zadovoljstvo životom). Zadovoljstvo životom mjereno je...
Aktivnosti odnosa s javnostima u sportu - studija slučaja na temelju sportske sezone Hrvatskog teniskog saveza
Aktivnosti odnosa s javnostima u sportu - studija slučaja na temelju sportske sezone Hrvatskog teniskog saveza
Damjan Peterlin
Odnosi s javnošću u sportu kao način izgrađivanja, njegovanja i održavanja komunikacije i odnosa organizacije i njezinih javnosti važan su segment industrije sporta. U ovome se radu, na temelju studije slučaja Hrvatskog teniskog saveza tijekom jedne sportske sezone, istražuju pritom korištene komunikacijske aktivnosti. Kako tenis, kao i drugi sportovi, ipak imaju i određenih specifičnosti, u prvome dijelu rada one se opisuju, te se predstavlja organizacijska struktura Hrvatskoga...
Akutni trbuh u ginekologiji- retrospektivno kliničko istraživanje u sveučilišnoj klinici
Akutni trbuh u ginekologiji- retrospektivno kliničko istraživanje u sveučilišnoj klinici
Jadranka Ristić
Uvod Akutni trbuh (akutni abdomen) odnosi se na akutno i hitno intraabdominalno zbivanje povezano s pojavom upalnog procesa, krvarenja, opstrukcije, perforacije, infarkta ili rupture trbušnih organa što zahtijeva neodgodivu i hitnu kiruršku intervenciju. Cilj Cilj rada je istražiti broj akutnih trbuha na Klinici za ginekologiju i porodništvo u razdoblju 2005. do 2021. godine. Metode Sprovedeno je retrospektivno sustavno istraživanje incidencije akutnoga trbuha iz operacijskoga...
Altruizam i osobine ličnosti kao prediktori subjektivne dobrobiti kod studenata
Altruizam i osobine ličnosti kao prediktori subjektivne dobrobiti kod studenata
Kristijan Žibrat
Altruizam je specifičan oblik prosocijalnog ponašanja koji uključuje bezinteresnu naklonost prema drugima. Najvažnije je da altruistično ponašanje bude započeto slobodno i da kao krajnji cilj ima poboljšanje dobrobiti druge osobe. Dosadašnja istraživanja sugeriraju da upuštanje u altruistično ponašanje ima duboko pozitivne učinke na trenutnu i buduću fizičku te subjektivnu dobrobit osobe koja se upušta u altruistično ponašanje (Raboteg-Šarić, 1995). U istraživanjima...
Analiza fenomena turbofolka u kontekstu teorije koristi i zadovoljstva kod adolescenata
Analiza fenomena turbofolka u kontekstu teorije koristi i zadovoljstva kod adolescenata
Domagoj Puljizović
Cilj je ovoga diplomskoga rada analizirati fenomen slušanja turbofolka s naglaskom na proučavanje potreba koje adolescenti zadovoljavaju konzumiranjem turbofolka sukladno teoretskome pristupu koristi i zadovoljstva. Za potrebu izrade diplomskoga rada u dvije srednje škole (gimnaziji i strukovnoj školi) na području Grada Zagreba provedeno je istraživanje metodom ankete na prigodnome uzorku od 200 ispitanika (učenica i učenika od 1. do 4. razreda). Osim proučavanja potreba koje...
Analiza inauguracijskih govora predsjednika Republike Hrvatske (1990.-2020.)
Analiza inauguracijskih govora predsjednika Republike Hrvatske (1990.-2020.)
Eli Čerkezović
Početak svakog predsjedničkog mandata te predsjedničkog djelovanja započinje upravo inauguracijskim govorom. Tim svečanim činom novoizabrani državni poglavar svojem narodu izražava najvažnije ideje, stavove i djela koja u sljedećih pet godina želi ostvariti. Inauguracijski se govori, sukladno tome, tematski prilagođavaju trenutnim okolnostima u kojima se država nalazi. Kao i ostale teme, one političke koje se spominju u inauguracijskim govorima podložne su vanjskim faktorima i...
Analiza komunikacijske strategije Hrvatske turističke zajednice
Analiza komunikacijske strategije Hrvatske turističke zajednice
Bernarda Jurić
Brendiranje država pojam je s kojim su itekako upoznati stručnjaci za odnose s javnošću, a dobiva sve veću ulogu i značenje i u turizmu. Opći cilj ovog rada bio je pomoću kvalitativne analize sadržaja analizirati službene promotivne videe Hrvatske turističke zajednice koji su objavljeni na njihovom službenom YouTube kanalu i koji su dio komunikacijske strategije Hrvatske turističke zajednice. Konkretnije, cilj je bio analizirati brendiranje pomoću kulturno-povijesnih...
Analiza najčešćih primarnih dijagnoza pri prijemu bolesnika na Odjel
 pulmologije i dugotrajnog liječenja s palijativnom skrbi Opće bolnice "dr. Ivo
 Pedišić" u Sisku u 2020. godini; retrospektivno istraživanje
Analiza najčešćih primarnih dijagnoza pri prijemu bolesnika na Odjel pulmologije i dugotrajnog liječenja s palijativnom skrbi Opće bolnice "dr. Ivo Pedišić" u Sisku u 2020. godini; retrospektivno istraživanje
Marija Maniček
Uvod: Neprestano povećavanje udjela starijeg stanovništva, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu, predstavlja jedan od najvažnijih globalnih javno-zdravstvenih izazova u području zdravstvene skrbi. Samim time je i potreba za kvalitetnom palijativnom skrbi sve veća. Sustavno praćenje i određivanje dijagnoza s kojima se bolesnici najčešće primaju na palijativne odjele, doprinijelo bi poboljšanju zdravstvene skrbi u vidu bolje opremljenosti odjela i usmjerenosti medicinskog...

Paginacija