Paginacija

Fenomenologija mjesta i nemjesta iz perspektive pojedinca u suvremenom hrvatskom društvu
Fenomenologija mjesta i nemjesta iz perspektive pojedinca u suvremenom hrvatskom društvu
Martina Čoko
Ovaj rad istražuje kategorije prostora u Hrvatskoj kroz koncepte mjesta i nemjesta u osobnim iskustvima, doživljajima i stavovima pojedinaca. Teorijsku okosnicu rada čine makropristupi o suvremenom prostoru iz rada Augea, Relpha i Ritzera. U empirijskom dijelu je korištena kvalitativna metodologija, preciznije metoda fokus grupe provedena tijekom svibnja 2020. godine u Karlovcu. Dobrovoljni sudionici su izabrani sukladno tehnici snježne grude prema kriteriju dugogodišnjeg kuglačkoga...
Google effect: utjecaj interneta na sposobnost pamćenja i konstrukciju identiteta
Google effect: utjecaj interneta na sposobnost pamćenja i konstrukciju identiteta
Petra Jelinčić
Cilj je ovoga diplomskog rada prikazati i analizirati utjecaj interneta na sposobnost pamćenja i konstrukciju identiteta s obzirom na činjenicu da naše pamćenje ima veliku ulogu u konstrukciji našeg osobnog identiteta. Dosadašnja znanstvena istraživanja uistinu dokazuju da internet značajno utječe na sposobnost pamćenja i konstrukciju identiteta i da su ti utjecaji često vrlo paradoksalni. lako postoje brojne prednosti interneta kao alata, ovaj rad fokusira se na negativne...
Gospojinski klubovi kao izraz društvenosti žena na početku 20. stoljeća u gradu Zagrebu
Gospojinski klubovi kao izraz društvenosti žena na početku 20. stoljeća u gradu Zagrebu
Martina Piškor
Temeljem analize objavljenih i neobjavljenih izvora te literature autorica donosi pregled djelovanja dva ženska udruženja u Zagrebu, „Gospojinskog kluba“ i „Zemaljske gospojinske udruge za naobrazbu i zaradu ženskinja u Hrvatskoj i Slavoniji“ u razdoblju od 1900. do 1924. godine. Istraživan je i prezentiran njihov osnutak, pravila te njihovo društveno djelovanje čiji se utjecaj odražavao na svakodnevni život Zagrepčana i socijalnu politiku grada. Usporedno s time prate se...
Grad Petrinja: razvojne aspiracije i ciljevi iz perspektive lokalne zajednice
Grad Petrinja: razvojne aspiracije i ciljevi iz perspektive lokalne zajednice
Lucija Latinčić
U ovom radu proučavaju se razvoje aspiracije i ciljevi Grada Petrinje iz perspektive lokalne zajednice. Zbog nedostatka istraživanja na ovu temu, rad predstavlja doprinos u području urbane sociologije u kontekstu hrvatskih gradova. Generalni cilj istraživanja jest istražiti percepciju kvalitete života i zadovoljstvo životom u Gradu Petrinji iz perspektive lokalne zajednice. Kvalitetu života u nekom gradu uvjetuje niz čimbenika kao što su zdravlje, slobodno vrijeme,...
Građanstvo, gradske vlasti i javne kuće u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće: reglementacija i javni moral
Građanstvo, gradske vlasti i javne kuće u Zagrebu na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće: reglementacija i javni moral
Lucija Pofuk
Industrijalizacijom, urbanizacijom te modernizacijom prostitucija postaje sve masovnija pojava u gradovima. Zbog toga je vlasti nastoje na određeni način kontrolirati da bi zaštitili javni moral i spriječili širenje spolnih bolesti. Karakterističan je oblik pravne regulacije prostitucije u 19. stoljeću bila reglementacija, što je značilo da prostituciju nadzire mjesno redarstvo (policija), a pravno se uređuje zakonima i pravilnicima. Ovakav sustav postojao je i u Zagrebu koji je...
Helenistička kultura na povijesnom području Celesirije s pogledom na antičke gradove Jeruzalem i Bet Šean / Skitopolis
Helenistička kultura na povijesnom području Celesirije s pogledom na antičke gradove Jeruzalem i Bet Šean / Skitopolis
Marija Hren
Rad se bavi problematikom helenizacije povijesnog područja Celesirije (danas područje Izraela). Kroz biblijske i antičke izvore moguće je vidjeti na koji način i u kojoj mjeri grčka kultura prodire na istok i zajednice kao što su Židovi. Također, uz pomoć arheoloških nalaza moguće je vidjeti u kojoj mjeru su helenizirani gradovi na tom području, te gdje se posebno helenistička kultura isticala. Rad želi približiti sliku i način utjecaja jedne kulture na drugu kroz dvije...
Heraldička i diplomatička analiza grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva podijeljenih od Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III.
Heraldička i diplomatička analiza grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva podijeljenih od Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III.
Sven Lončar
Tema ovog diplomskog rada odnosi se na heraldičku i diplomatičku analizu šesnaest grbovnica hrvatskog i slavonskog plemstva izdanih od strane hrvatsko-ugarskih kraljeva Rudolfa II., Ferdinanda II. i Ferdinanda III. Radi se o dosad neobjavljenom dijelu građe koja se čuva u Hrvatskom državnom arhivu, u fondu Armales (Grbovnice), signature HR-HDA 885. Grbovnice su kronološki smještene u razdoblje 16. i 17. stoljeća, pisane su humanistikom, na latinskom jeziku, dok je materijal na kojem...
Homo kiborg u hrvatskomu kontekstu: stavovi studenata sveučilišta u gradu Zagrebu o transhumanizmu
Homo kiborg u hrvatskomu kontekstu: stavovi studenata sveučilišta u gradu Zagrebu o transhumanizmu
Paula Zujić
Temeljni koncept ovoga diplomskoga rada jest transhumanizam koji propagira tehno-znanstveno nadilaženje ljudskih ograničenja te pojačavanje njegovih ukupnih sposobnosti poput fizičkoga poboljšanja, kognitivnoga poboljšanja, poboljšanja raspoloženja, produživanja životnog vijeka. Imajući u vidu kako sama ideja ljudskog poboljšanja nije nova, u radu se transhumanizam teorijski analizira unutar suvremenoga ili (post)modernog konteksta čije obilježje fluidnosti zahvaća i...
Hrvatska autohtona manjina u Mađarskoj: odrednice suvremenog identiteta na primjeru Hrvata u Szombathelyu
Hrvatska autohtona manjina u Mađarskoj: odrednice suvremenog identiteta na primjeru Hrvata u Szombathelyu
Davorka Horvatić
U ovom radu istražuje se suvremeni identitet hrvatske autohtone manjine u Mađarskoj na primjeru hrvatske zajednice u gradu Szombathelyu. Riječ je o zajednici koja se na prostore današnje zapadne Mađarske doselila tijekom 16. stoljeća za vrijeme osmanlijskih napada na Hrvatsku. Tamošnji Hrvati stoljećima čuvaju hrvatski identitet, a to se najbolje može osjetiti kroz prisutnost hrvatskog jezika u svakodnevnoj uporabi. Kao ogranak, gradišćanski Hrvata govore gradišćanskim...
Hrvatska policija u obrani Banovine lipanj-srpanj 1991.
Hrvatska policija u obrani Banovine lipanj-srpanj 1991.
Stjepan Muža
Nakon donošenja Ustavne odluke Sabora o suverenosti i nezavisnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 1991. započinje otvorena velikosrpska agresija na Republiku Hrvatsku, upravo napadima srpskih snaga, uz podršku JNA, na području Banovine. Sljedeći dan su napadnute policijske postaje u Glini, Hrvatskoj Kostajnici, Kozibrodu, Kraljevčanima i Dragotincima. Zbog nedovoljnog broja pripadnika policije za osiguravanje i obranu Banovine, na to područje dolaze djelatnici iz PU Zagrebačke, PU...
Hrvatski državni sabor Nezavisne Države Hrvatske
Hrvatski državni sabor Nezavisne Države Hrvatske
Ivan Karlović
Na temelju neobjavljenog arhivskog gradiva, onodobne periodike, znanstvene i memoarske literature autor analizira rad Hrvatskog državnog sabora (HDS) u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH). U tijeku Drugog svjetskog rata, proglašena je NDH, te je vladajući ustaški režim, na čelu sa poglavnikom Antom Pavelićem, u autoritarnom sustavu tek osnovane države, pokušao izgraditi državna tijela pa je tako nakon skoro godinu dana postojanja NDH, HDS krenuo sa radom. Već prilikom nastajanja,...
Identitetske sastavnice stanovnika Konavala i njihovo iskustvo lokalne kulture
Identitetske sastavnice stanovnika Konavala i njihovo iskustvo lokalne kulture
Tea Bilić
U ovom radu prikazat će se identitetske sastavnice stanovnika Konavala te njihovo iskustveno tumačenje o lokalnim običajima. Tradicijski običaji Općine Konavle neizostavni su u kontekstu konavoske kulture i konavoskog identiteta, a mnogi su i zaštićeni kao nematerijalno kulturno dobro. Običaji su jedna od temeljnih pojava ljudskog života u zajednici, uvijek su prisutni i imaju značajnu ulogu u ljudskom životu te su istovremeno povijesna i suvremena pojava (Povrzanović, 1987). U...

Paginacija